Tarcza finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

Załącznik do nr 1 do uchwały nr 2/2021 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0  Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”  

Uprawnione podmioty i kryteria przyznania subwencji

Tarcza finansowa 2.0 przeznaczona jest dla mikro i małych przedsiębiorców, które nie mogą prowadzić biznesu z powodu poważnych zaburzeń w gospodarce i restrykcji sanitarnych obowiązujących w czasie trwania pandemii COVID-19 (lockdown).

Programem objęte są mikro i małe przedsiębiorstwa które w dnu 30 września 2019 r. oraz w dniu złożenia wniosku prowadziły działalność gospodarczą i były zarejestrowane w rejestrze CEIDG lub KRS z jednym z 45 kodów PKD wyszczególnionych w załączniku do wymienionej uchwały Rady Ministrów (między innymi gastronomia, hotelarstwo, działania w zakresie kultury, organizacji targów, organizatorów turystyki), choć w najbliższym czasie rozważane jest rozszerzenie kręgu uprawnionych podmiotów poprzez dodanie kolejnych numerów PKD.

Dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku konieczne jest, by przedsiębiorca nie posiadał zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku, a także na dzień składania wniosku nie tworzył likwidacji na podstawie przepisów KSH, nie złożył wniosku o wykreślenie z CEIDG oraz wobec którego na dzień składania wniosku nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne.

Uwaga: PFR przyjął korzystną dla przedsiębiorców, rozszerzającą interpretację kodu PKD, bowiem w odróżnieniu do innych programów pomocowych dla uzyskania pozytywnej decyzji nie musi być brany pod uwagę kod działalności przeważającej /wystarczy, że kod jest wymieniony w dokumencie potwierdzającym rejestrację firmy/.

Program nie jest dostępny dla firm założonych po 1 października 2019 r. i młodszych, z powodu niemożności określenia wielkości spadku przychodów.

Kryteria dla mikroprzedsiębiorców

Wielkość zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. od 1 do 9 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

W okresie: od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w  2019 r. lub od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. powinien wystąpić spadek przychodów o minimum 30%

Wysokość subwencji jest zależna od liczby pracowników i spadku obrotów i jest obliczana jako iloczyn liczby Osób Zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz kwoty bazowej Subwencji Finansowej, o której mowa w tabeli zamieszczonej w Regulaminie PFR uzależnionej od wielkości spadku przychodów wnioskodawcy

Subwencja finansowa w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi:

przy spadku większym lub równym 30%:  18.000 zł na osobę zatrudnioną

przy spadku większym lub równym 60%:  36.000 zł na osobę zatrudnioną,

Maksymalna wysokość subwencji wynosi 324 tys. zł

Dla mikroprzedsiębiorstw obrót lub suma bilansowa za 2019 r. nie może przekraczać 2 mln euro

Środki uzyskane w ramach subwencji są bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia do końca 2021 r.

Kryteria dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zatrudnienie od 9 do 249 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Spadek przychodów o minimum 30% w okresie: od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w  2019 r. lub od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Maksymalna wysokość subwencji wynosi dla MŚP wynosi 3,5 mln.

Przeznaczenie kwot uzyskanych z subwencji

Koszty wynagrodzeń i inne koszty prowadzenia firmy, jak koszty zakupu towarów i materiałów, usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu, wszelkich zobowiązań publicznoprawnych, amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ze środków uzyskanych z subwencji nie można wypłacać premii, dywidend, odpraw związanych z zakończeniem relacji prawnych, nie można finansować żadnych transakcji akwizycyjnych mających na celu przejecie innego podmiotu, transferować ich na rzecz powiązanych z beneficjentem podmiotów, przedpłacać kredytów, Lessingów i innych podobnych instrumentów.

Uwaga na zgodność oświadczeń składanych we wnioskach o udzielenie subwencji

Zgodnie z art. 23 ustawy ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19, naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej /…/ a przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Termin składania wniosków: od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r.

Szczegóły dotyczące kryteriów i zasad udzielenia subwencji z Tarczy finansowej 2.0 zawarte są w Regulaminie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępnym na stronie – https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf