Świadczenia rodzinne tematem obrad Trójstronnej Komisji

Wysokość świadczeń rodzinnych, ustawa o działalności leczniczej oraz propozycja włączenia do prac TK problemów ważnych dla funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw były tematami posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji, która 14 czerwca obradowała w CPS Dialog. Spotkaniu przewodniczył Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. W obradach uczestniczyli także: sekretarz stanu w ministerstwie pracy, Jacek Męcina, przedstawiciele resortów: finansów, zdrowia, skarbu państwa, administracji i cyfryzacji, rozwoju regionalnego.

Już na początku obrad związki zawodowe zarzuciły rządowi złamanie zasady opiniowania aktów prawnych przez partnerów społecznych. Chodzi o regulacje prawne dotyczące projektu ustawy o działalności leczniczej. Reprezentant ministerstwa zdrowia zapewnił, że uwagi zgłoszone przez związki zawodowe zostaną ujęte w kolejnym projekcie zmian do ustawy.

W dalszej części obrad prezes Związek Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik zaproponował włączenie do prac TK dwóch problemów istotnych dla środowiska mikro i małych przedsiębiorców. Chodzi o kwestie związane z rażąco niskimi cenami ofert w zamówieniach publicznych, które trafiły pod obrady zespołu problemowego TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz dotyczące zmiany zasad ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla pracowników zatrudniających do dziewięciu pracowników, nad którymi pracują wspólnie: zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz zespół ds. ubezpieczeń społecznych.

Partnerzy nie zajęli jednoznacznego stanowiska w temacie wysokości kryteriów dochodowych, wysokości kwot zasiłków rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Propozycja rządu nie spotkała się z aprobatą związków zawodowych.

Strona społeczna TK wystąpiła o zwiększenie liczby przedstawicieli pracodawców i pracowników do prac w Komitecie Monitorującym Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-2014 i w Norweskim Mechanizmie Finansowym. Jerzy Bartnik, wiceprzewodniczący TK zaproponował włączenie w prace tych gremiów przedstawiciela z każdej organizacji pracodawców. Propozycję odrzucił podsekretarz stanu w MRR.

W najbliższym czasie Komisja Trójstronna zajmie się omówieniem wspólnego stanowiska partnerów społecznych związanego ze zniesieniem limitu wwozu paliwa z krajów trzecich do Polski oraz tematu stawek ryczałtu na używanie pojazdu do celów służbowych.