Stanowisko ZRP w sprawie wybranych problemów przedstawionych do dyskusji w kwestionariuszu Ministers

Prezentujemy stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie wybranych problemów przedstawionych do dyskusji w kwestionariuszu Ministerstwa Gospodarki dotyczącym Karty Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Small Bussiness Act). Uwagi i sugestie ZRP, omawiające niektóre zagadnienia dostosowania legislacji unijnej do potrzeb MSP, mają zostać wykorzystane przy wypracowywaniu stanowiska Polski do Karty MSP.

Wśród problemów poruszonych przez Związek znalazło się m.in. zagadnienie rozszerzenia definicji MSP i włączenia do niej przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych, o którym wspominano na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki 21 lutego br. ZRP bardzo negatywnie odnosi się do tego pomysłu. Związek uważa, że osłabiłoby to oddziaływanie środków przeznaczonych dla MSP na promowanie i wsparcie mikroprzedsiębiorstw. Już teraz brak odpowiednio dostępnego wsparcia dla małych firm sprawia, że nie stanowią one w Polsce siły pobudzającej rozwój gospodarki i jej innowacyjność, a także są znacznie mniej skuteczne w ubieganiu się o środki unijne.

Ponadto, poszerzenie definicji i objęcie nią przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych i tak wymusiłoby wypracowanie instrumentów rozwojowych odrębnie dla różnych grup przedsiębiorstw w ramach MSP. Nie można bowiem stosować takich samych instrumentów np. w dostępie do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego dla firmy 5-cio i 500 osobowej.

Dlatego, o ile zamierzenia szłyby w kierunku zmiany definicji MSP, ZRP reprezentujący głównie mikro i małe firmy optowałby za wprowadzeniem definicji odrębnie dla mikro i małych firm do 50-ciu zatrudnionych i oddzielnie dla średnich i dużych wraz z odrębnymi dla tych kategorii przedsiębiorstw właściwymi narzędziami i instrumentami rozwojowymi.

Więcej informacji w załączniku.