Stanowisko ZRP nt Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

W związku z pracami nad rządowym Projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadził szerokie konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców proponowanych rozwiązań prawnych. Projekt ustawy był opiniowany przez przedsiębiorców za pomocą panelu konsultacyjnego online, poddany ocenie ekspertów oraz był przedmiotem sesji w ramach warsztatów konsultacyjnych.

Prace nad projektem ustawy były realizowane w ramach projektu Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska: https://bit.ly/2ZY1Vtf