Stanowisko ZRP nt. projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał Ministerstwu Gospodarki uwagi i wnioski do rządowego projektu ustawy dotyczącej ograniczania barier administracyjnych dla obywateli  i przedsiębiorców.

Związek pozytywnie ocenia niektóre propozycje, w tym przede wszystkim zastąpienie wielorakich zaświadczeń wymaganych od przedsiębiorców możliwością składania oświadczeń o określonym stanie faktycznym i prawnym, wprowadzenie ułatwień przekształceń w zakresie działalności prowadzonej w  różnych formach prawnych czy wydłużenie terminu zgłaszania zatrudnienia pracownika do ZUS.

Ponieważ projekt jest wyjątkowo obszerny (zmienia kilkadziesiąt ustaw z bardzo różnych obszarów prawa) a nie wszystkie organizacje przedsiębiorców  miały możliwość odniesienia się do propozycji Ministerstwa, ZRP wnioskuje o wydłużenie terminu konsultacji projektu.

ZRP zgłosił propozycje zmian w kilkunastu ustawach i w przepisach wykonawczych, m.in.:
– podwyższenie limitu przychodów uprawniającego do prowadzenia ksiąg podatkowych i ryczałtu oraz  limitów zatrudnienia w niektórych rodzajach działalności rzemieślniczych opodatkowanych kartą podatkową;
– objęcie zwolnieniem od podatku świadczeń okolicznościowych przyznawanych we wszystkich firmach;
 - przyznanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie  mistrzom oraz technikom budowlanym.

Zwracamy uwagę, że proponowana przez ZRP zmiana niektórych przepisów – odbieranych przez przedsiębiorców jako wyjątkowo uciążliwe – nie niosłaby za sobą żadnych skutków finansowych. Chodzi tu m.in. o:
– doprecyzowanie lub wydanie stosownej urzędowej wykładni przepisów ustawy o opłacie skarbowej, co ograniczyłoby wymóg przekładania pełnomocnictw i uiszczania opłaty skarbowej przy każdej czynności urzędowej;
– zniesienie konieczności notarialnego poświadczania podpisu przy składaniu wniosku o wpis (i jego zmianę) do ewidencji działalności gospodarczej za pośrednictwem poczty;
– umożliwienie przekazywania faktur w formie elektronicznej bez obowiązku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego;
– zmianę biurokratycznego systemu refundacji składek ubezpieczeniowych opłacanych przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje w załączniku.