Stanowisko SMEunited na temat agendy UE dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich

Organizacje MŚP, rzemiosło i mikroprzedsiębiorstwa zapewniają spójność społeczną na obszarach wiejskich i przyczyniają się do stabilności gospodarczej poprzez tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy.

Dlatego w swoich opiniach dotyczących mapy drogowej dotyczącej długoterminowej wizji obszarów wiejskich, SMEunited zwraca uwagę na holistyczne i w pełni zintegrowane podejście do rozwoju obszarów wiejskich.

W praktyce, podobnie jak w przypadku rozwoju obszarów miejskich, polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna opierać się na podejściu terytorialnym, a nie na czysto sektorowej wizji. Musi ona zapewniać odpowiednie narzędzia wszystkim podmiotom na obszarach wiejskich, zarówno tym rolniczym, jak i nierolniczym.

SMEunited podkreśla, że główne wyzwania na terenach wiejskich to zmiany demograficzne, ograniczona dostępność do usług publicznych, szkoleń. Ponadto problemy te są różne w zależności od regionów. SMEunited wzywa do długoterminowej strategii mobilizującej i integrującej wszystkie kluczowe podmioty, zapewniające dostęp do publicznych, prywatnych usług i infrastruktury oraz gwarantującej lepsze i bardziej zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.

Źródło: SMEunited