Program InvestEU musi zaspokoić potrzeby organizacji MŚP

Program InvestEU będzie następcą wielu instrumentów finansowych w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych. SMEunited z zadowoleniem przyjmuje fakt, że obecne rozdrobnienie instrumentów wsparcia organizacji MŚP zostałoby ujednolicone w jeden program z jednym zestawem zasad na następny okres programowania.

SMEunited z zadowoleniem przyjął by również zwiększony budżet i dodatkowe okno na inwestycje strategiczne i ubolewa nad obniżeniem przez Radę Europejską środków do 8,4 mld.

W swoim stanowisku, SMEunited formułuje następujące zalecenia:

– cięcia dokonane przez Radę Europejską nie mogą mieć wpływu na negatywny segment organizacji MŚP,

– finansowanie InvestEU należy zapewnić po 2023 r. za pośrednictwem wieloletnich ram finansowych,

– wystarczające finansowanie dla organizacji MŚP, które zapewnią co najmniej taką samą wielkość gwarancji, jak w okresie bieżącym,

– organizacje MŚP powinny mieść dostęp do wszystkich możliwości programu Invest EU, zwłaszcza do okna innowacji oraz okna społecznego i umiejętności,

– Invest EU powinno wspierać instrumenty dłużne i kapitałowe bez z góry określonej alokacji na określone instrumenty,

– okno dla organizacji MŚP powinno być wdrażane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, wykorzystując doświadczenia z obecnego programu i sieci z pośrednikami,

– test trwałości musi być proporcjonalny i należy go w ogóle unikać poniżej określonej wielkości projektów.

Źródło: SMEunited