Stanowisko SMEunited dotyczące Strategii MŚP

SMEunited – Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw opublikowało stanowisko w sprawie przedstawionej przez Komisję Europejską zmodyfikowanej Strategii MŚP. Zmiany związane są z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami dla małych i średnich przedsiębiorców.

Wirus miał bezprecedensowy wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa. W całej Europie przedsiębiorcy walczą o przetrwanie i obawiają się o przyszłość swoich firm i pracowników. Sytuacja bardziej niż kiedykolwiek wymaga silnego i strategicznego programu uwzględniającego obecne i przyszłe realia, w których funkcjonują MŚP. Dlatego też strategia powinna być zaktualizowana, tak aby odzwierciedlała rzeczywistość gospodarczą MŚP dotkniętych kryzysem COVID-19.

Jak zaznacza SMEunited, organizacje członkowskie SMEunited od pewnego czasu apelują o bardziej efektywne warunki ramowe dla europejskich MŚP poprzez przyjęcie długoterminowej strategii UE na rzecz MŚP z jasną wizją do roku 2030, której towarzyszyć powinien szczegółowy plan działania obejmujący konkretne środki oraz harmonogram wdrażania i mechanizmów monitorowania. Aby Strategia MŚP była skuteczna, musi być ona wsparta konkretnym budżetem na cele, które wyznacza, oraz konkretnym planem wdrożenia wymienionych środków. SMEunited zwraca się do Komisji Europejskiej o sporządzenie planu działania dotyczącego wdrażania Strategii MŚP. Plan powinien zawierać określone w czasie cele działań w ramach Strategii, ich średniookresowe operacyjne punkty orientacyjne oraz te instrumenty polityki na rzecz MŚP, które są ujęte w unijnym programie odbudowy gospodarczej, wspierające MŚP w wychodzeniu z kryzysu.

Stanowisko SMEunited dotyczące Strategii MŚP

Stanowisko SMEunited dotyczące Strategii MŚP – tłumaczenie

Źródło: SMEunited