Stanowisko SMEunited dotyczące strategii Komisji Europejskiej „od pola do stołu”

W opublikowanym 22 października br. stanowisku, SMEunited wyraża swoje zadowolenie z przyjęcia przez Komisję Europejską strategii „od pola do stołu” dot. branży spożywczej.  SMEunited jest gotowe do omówienia dalszych szczegółów i znalezienia odpowiednich rozwiązań umożliwiających jej wprowadzenie przez organizacje MŚP i rzemiosła w Europie.

Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała rolę firm zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, a także sektora handlu detalicznego i hotelarstwa. Ponieważ kryzys ujawnił również słabości sektora rolno-spożywczego, wzmacnianie europejskiej suwerenności żywnościowej nabiera coraz większego znaczenia bez przechodzenia w kierunku protekcjonizmu żywnościowego. Sektor spożywczy UE charakteryzuje się bardzo dużą obecnością organizacji MŚP, podczas gdy około 80% produktów spożywczych jest wytwarzanych w organizacjach MŚP.

SMEunited planuje stworzenie zrównoważonych ram dla systemów żywnościowych. Ramy te powinny promować większą spójność w ramach i pomiędzy obszarami polityki związanej z żywnością (rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, handel, środowisko, bezpieczeństwo żywności, edukacja itp.) oraz wzmacniać współpracę zarówno na niższych, jak i wyższych szczeblach łańcucha rolno-spożywczego w celu wzmocnienia jego odporności.

W dalszej kolejności SMEunited promuje rozwój zrównoważonych praktyk. Popiera dążenie Komisji do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i przyspieszenia przejścia od liniowych do cyrkularnych modeli biznesowych. Wiele organizacji MŚP w łańcuchu dostaw żywności już teraz przoduje we wdrażaniu zrównoważonych praktyk biznesowych. Jednak dla wielu małych przedsiębiorstw spożywczych nadal wyzwaniem jest przyjęcie bardziej ekologicznych modeli biznesowych.

Równocześnie SMEunited apeluje o spójne i skoordynowane podejście do etykietowania żywności, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się programów krajowych. Działania na szczeblu UE powinny uprościć istniejące ramy i zapewnić jaśniejsze przepisy dla organizacji MŚP. Niezbędne jest zachowanie właściwej równowagi między ułatwianiem świadomego i zdrowego wyboru konsumentom a nakładaniem dodatkowych obciążeń na małe przedsiębiorstwa.

Duży nacisk SMEunited kładzie na przeciwdziałanie wyrzucaniu żywności. Rzemieślnicy i organizacje MŚP z natury rzeczy starają się zapobiegać marnotrawieniu żywności nie tylko po to, aby przyczynić się do bardziej zrównoważonego wykorzystania żywności, ale także w celu zmniejszenia ich kosztów i optymalizacji działania. Niemniej jednak małym firmom często brakuje informacji, a także personelu i zasobów, aby zintegrować praktyki zapobiegania marnotrawieniu żywności i wprowadzić odpowiednie zalecenia w tym zakresie. Organizacje MŚP potrzebują wsparcia, a także zachęt finansowych (np. zachęt podatkowych dotyczących darowizn, obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami). Podnoszenie świadomości i edukacja ludzi w zakresie wartości żywności to podstawowe elementy zapobiegania marnotrawieniu żywności i ograniczania ich. Niezbędne jest również zrozumienie etykietowania, oznaczania daty na opakowaniach żywności lub lepszego przechowywania żywności w domu.

Źródło: SMEunited