Konferencja dotycząca polityki cyfrowej UE

Sieć think-tanków PromethEUs, I-Com oraz Istituto per la Competitività zorganizowało wirtualną konferencję na temat polityki cyfrowej UE. W panelu poświęconym ustawie o usługach cyfrowych głos zabrał dyrektor ds. polityki przedsiębiorczości i stosunków zewnętrznych w SMEunited, Luc Hendrickx.

W UE tylko 20% organizacji MŚP w jest w wysokim stopniu zdigitalizowanych. Z kolei w przypadku dużych przedsiębiorstw jest to 58%. W tej sytuacji, wydaje się dość jasne, że potrzeba więcej wysiłku, aby zwiększyć udział organizacji MŚP w handlu cyfrowym na rynku wewnętrznym, jak i poza nim. Luc Hendrickx stwierdził, że europejskie centra innowacji cyfrowych powinny odgrywać w tym kluczową rolę, angażując lokalne organizacje MŚP w konsorcja.

Podejście regionalne, możliwość przetestowania rozwiązań cyfrowych przed inwestycją, zapewnienie szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych, wsparcie w łączeniu się z ekosystemami, sieciami i finansowaniem to pozytywne cechy zadań przewidzianych dla centrów.

SMEunited widzi prawdziwą potrzebę ustawy o usługach cyfrowych i uważa, że ​​jej ogólne cele są dobrze uzasadnione. Akt powinien zapewnić większą sprawiedliwość i przejrzystość, a przepisy dotyczące jednolitego rynku powinny mieć jednakowe zastosowanie do wszystkich dostawców usług cyfrowych, niezależnie od miejsca ich siedziby. Ponadto, Luc Hendrickx podkreślił konieczność przeglądu dyrektywy o handlu elektronicznym, przy jednoczesnym zachowaniu zasady kraju pochodzenia oraz systemu odpowiedzialności.

SMEunited popiera również przyjęcie nowych i elastycznych ram regulacyjnych ex ante dla dużych platform internetowych pełniących funkcję strażników poprzez zakaz lub ograniczenie niektórych nieuczciwych praktyk handlowych (m.in. przejmowanie konkurentów i przejmowanie przedsiębiorstw typu start-up). Ukierunkowana zmiana prawa konkurencji powinna stworzyć pewność prawa, a tym samym zapobiegać szkodliwym praktykom i nierównowagom sił umożliwiającym wejście na rynek nowym i innowacyjnym organizacjom MŚP.

Źródło: SMEunited