Stanowisko Rady Przedsiębiorczości dotyczące zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Rada Przedsiębiorczości wyraziła poważne zaniepokojenie kierunkiem zmian prawnych zawartych w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, obecnie procedowanej w Senacie.

Przedstawiciele największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców w Polsce uważają, że niezbędne są przynajmniej cztery poniższe zmiany, by zachować minimum standardów, którym powinno odpowiadać prawo konkurencji.

Należy zrezygnować z rozwiązania, w którym uzasadnienie zarzutów ma odbywać się na samym początku postępowania, a ponadto umożliwić firmom możliwość zgłaszania Prezesowi UOKiK propozycji zobowiązań także po otrzymaniu szczegółowego uzasadnienia zarzutów.

Niedopuszczalne z perspektywy fundamentalnych uprawnień do obrony jest to, że kontrolujący będzie mógł ,,zapoznać się pobieżnie” z pismem lub dokumentem, które mogą być objęte tajemnicą adwokacją czy radcowską.

Mając na względzie wagę ochrony konkurencji, pewność prawa, jak i rygorystyczne sankcje, zasady odpowiedzialności związków przedsiębiorców powinny być jednoznaczne i zrozumiałe.

Ustawa narusza zasadę niedziałania prawa wstecz. Przyjęcia takiego rozwiązania spowodowałoby, że podmioty ponosiłyby odpowiedzialność za swoje działania na zasadach, które nie istniały w chwili dokonania tych działań i byłyby karane za czyny, które nie podlegały karze w chwili ich popełnienia.

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości dotyczące zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów