Stanowiska SMEunited w sprawie komunikatu i zalecenia Rady w sprawie dialogu społecznego w UE

SMEunited z zadowoleniem przyjęło komunikat Komisji Europejskiej i wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie dialogu społecznego w UE.

Stanowisko SMEunited w sprawie komunikatu „Wzmocnienie dialogu społecznego w UE: Wykorzystanie jego pełnego potencjału do zarządzania sprawiedliwą transformacją”

Komunikat jest ważnym i aktualnym wkładem we wzmacnianie dialogu społecznego na poziomie europejskim i krajowym w okresie szybkich zmian na rynku pracy oraz niepewności geopolitycznej, gospodarczej i społecznej.

SMEunited w dużej mierze popiera działania, które zamierza podjąć Komisja Europejska:

  • stałe wsparcie finansowe dla dialogu społecznego UE, negocjacji i realizacje umów,
  • stworzenie sieci koordynatorów dialogu społecznego w różnych służbach Komisji,
  • konsultacje z międzybranżowymi partnerami społecznymi przed publikacją rocznego programu prac Komisji Europejskiej.

Dialog społeczny z silnymi partnerami społecznymi jest najlepszym narzędziem do zarządzania zmianami w świecie pracy w obliczu obecnego starzenia się społeczeństwa, ekologicznych i cyfrowych przemian oraz zmian klimatycznych. Dialog społeczny na poziomie europejskim, krajowym i przedsiębiorstw jest niezbędny do określenia odpowiednich rozwiązań, które odpowiadają potrzebom zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników, a jednocześnie uwzględniają zmiany gospodarcze i społeczne.

Inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca dialogu społecznego jest krokiem we właściwym kierunku, ponieważ będzie wspierać rozwój autonomicznego dialogu społecznego na poziomie unijnym i krajowym. Umożliwi także budowanie wspólnego zrozumienia i wzajemnego zaufania wśród partnerów społecznych, które są niezbędnym warunkiem modernizacji europejskich rynków pracy. W tym zakresie partnerzy społeczni są w najlepszej pozycji, aby wnieść pozytywny wkład w tworzenie polityki i prawa w dziedzinie zatrudnienia, rynków pracy i ochrony socjalnej. Należy jednak przyznać, że poziom i jakość ich zaangażowania nie są jednakowe we wszystkich państwach członkowskich i że obecna sytuacja wymaga poprawy.

Pełna treść stanowiska SMEunited w sprawie komunikatu „Wzmocnienie dialogu społecznego w UE: Wykorzystanie jego pełnego potencjału do zarządzania sprawiedliwą transformacją” do pobrania

Stanowisko SMEunited w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie wzmocnienia dialogu społecznego w Unii Europejskiej

Zdaniem SMEunited zalecenie to stanowi ważny wkład we wzmocnienie dialogu społecznego na poziomie krajowym w okresie szybkich zmian na rynku pracy.

SMEunied w szczególności popiera:

  • Promowanie dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych, które powinny iść w parze z pełnym poszanowaniem autonomii partnerów społecznych na wszystkich szczeblach.
  • Pełne uznanie dla dobrze funkcjonującego dialogu społecznego istnienia silnych, niezależnych organizacji pracowników i pracodawców, jak również poszanowanie podstawowych praw do wolności zrzeszania się i negocjacji zbiorowych na wszystkich szczeblach.
  • Rzeczywiste i terminowe zaangażowanie partnerów społecznych w opracowywanie i wdrażanie polityk i reform.
  • Wyraźne rozróżnienie między dialogiem społecznym a obywatelskim.
  • Brak zdolności partnerów społecznych w wielu państwach członkowskich, który pozostaje prawdziwą przeszkodą dla ich zaangażowania w kształtowanie polityki i reformy.

Pełna treść stanowiska SMEunited w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie wzmocnienia dialogu społecznego w Unii Europejskiej do pobrania

Źródło: SMEunited 1 , 2