Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego dot. egzaminu czeladniczego

Przedstawiamy Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego, w sprawie egzaminu czeladniczego jako integralnej części przygotowania zawodowego w rzemiośle, ktorego głównym adresatem jest Premier Mateusz Morawiecki.

Dokument jest formą sprzeciwu i wyrażenia zaniepokojenia środowiska rzemiosla próbą rozbicia egzaminu czeladniczego na dwóch organizatorów: Izby Rzemieślnicze i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE). W opinii Kongresu forsowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zmiana polegająca na oddaniu części egzaminu czeladniczego do realizacji przez OKE stworzy precedens, który w przyszłości doprowadzi do wypaczenia lub wręcz likwidacji egzaminów czeladniczych. Rzemiosło przestrzega przed nieodwracalnymi skutkami społecznymi i gopodarczymi tak mocno kontrowersyjnych rozwiązań.

Kongres opowiada sie za: Wycofaniem z pomysłu nadania OKE statusu współorganizatora egzaminu czeladniczego; Pozostawieniem egzaminu w całości w gestii komisji egzaminacyjnych powoływanych przez izby rzemieślnicze; Wprowadzeniem obowiązkowego udziału w składach komisji rzemieślniczych egzaminatora OKE, jako przedstawiciela jednostek egzaminacyjnych nadzorowanych przez resort edukacji; Powierzeniem komisjom egzaminacyjnym w rzemiośle przeprowadzania w formule on-line części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego; Usprawnieniem Systemu Informacji Oświatowej.

Kongres Rzemiosła Polskiego zwraca się do polityków,rządu i8 samorządu terytorialnego, do działaczy spłecznych, instytucji rynku pracy i innych interesariuszy z apelem o racjonalne i pragmatyczne podejście do zmian w kształceniu zawodowym na etapie: projektowania, konsultowania i wdrażania nowych rozwiązań.

Pismo do premiera_ 

Stanowisko Kongresu w sprawie egzaminu czeladniczego