Wsparcie dla sektora hotelarsko-gastronomicznego z Krajowego Programu Odbudowy

Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w przypadku małych firm 89% przedstawicieli branży usługowej (handel, zakwaterowanie i gastronomia) wskazywało na negatywny wpływ pandemii na działalność firm. Pandemia przyczyniła się głównie do zmniejszenia liczby klientów (51% wskazań), niższych zysków ze sprzedaży produktów lub usług (47%), co wynikało ze spadku sprzedaży produktów lub usług (42%), mniejszej liczby partnerów do współpracy (34%) oraz większych kosztów funkcjonowania firmy (46%). Najczęściej takie skutki były odczuwalne przez przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 50 pracowników oraz firmy działające w sektorach: handlowym, zakwaterowania i gastronomii. Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że w 2022 r. zamkniętych działalności gospodarczych było już ponad 192 tys., a w zeszłym roku – blisko 196 tys.

Wobec tego konieczne stało się dostosowanie działalności do możliwości radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości poprzez wprowadzanie nowych sposobów dostarczania produktów i usług, przeprofilowanie działalności lub też jej dywersyfikację. To z kolei powinno przyczynić się do zwiększenia aktywności przedsiębiorstw, wzrostu produktywności oraz powstania nowych miejsc pracy.

Od 6 maja do 5 czerwca br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Już pierwszego dnia naboru PARP otrzymała ponad 150 wniosków o wsparcie z całego kraju. Inwestycja A1.2.1 jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a maksymalna kwota, o którą można się ubiegać, to 540 tys. zł!

Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku. 

Dofinansowanie obejmie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ponadto w ramach wsparcia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, a rozliczane wyłącznie formie refundacji; wnioskujący nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki. Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP wynosi 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

Rozszerzenie prowadzonej działalności rozumiane jest jako wprowadzenie nowej usługi lub produktu, zaś dywersyfikacja to również zmiana profilu działalności na inny profil w ramach sektorów HoReCa, turystyka lub kultura, w tym oferowanie dotychczasowych produktów lub usług o ulepszonych lub lepiej dostosowanych do klienta parametrach. Dzięki realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji przedsiębiorcy z branży będą mogli wprowadzić do swojej oferty nowe produkty lub usługi, dotychczas nierealizowane w ramach prowadzonej działalności (np. w obiekcie hotelowym uruchomienie usługi z zakresu kultury). Można również rozszerzyć swoją ofertę poprzez podjęcie działań w innej części sektora (np. w restauracji można adaptować pomieszczenia na prowadzenie warsztatów czy szkoleń kulinarnych).

Dywersyfikacją jest to wszystko, z czego można czerpać dodatkowy przychód w stosunku do źródeł, z których przychód jest dotychczas czerpany, pozostając w sektorze. Dywersyfikacją dla tej inwestycji nie będzie więc przedsięwzięcie, które nowy przychód będzie przynosić, ale jego źródłem będzie działalność prowadzona poza kodami PKD wskazanymi poniżej w materiale. Każda nowa usługa lub produkt z zakresu kodów PKD mieści się w zakresie wsparcia.

Rozszerzenie oznacza więc nowy kod PKD w ewidencji przedsiębiorcy, zaś nowe produkty i usługi o zróżnicowanych parametrach, ale bez dodatkowego kodu PKD, to dywersyfikacja.

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura. Wśród kodów PKD znajdują się:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Wsparcie operatorów

Operatorzy przeprowadzą nabór przedsięwzięć MŚP do inwestycji oraz zajmą się ich realizacją i rozliczeniem. Ponadto są zobowiązani do zapewnienia stabilnego i wystarczającego źródła finansowania, które zagwarantuje ciągłość działania firmy przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. Operatorzy mają obowiązek zapewnienia pracowników, lokalu oraz odpowiedniego sprzętu, w tym również informatycznego.

Rolą operatorów jest również organizowanie spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz prowadzenie strony internetowej z myślą o inwestycji A.1.2.1 KPO. Jeśli zastanawiasz się, czy Inwestycja A1.2.1 to odpowiedni program finansowania dla Twojej firmy, możesz zgłosić się do operatora w Twoim regionie.

W razie wątpliwości każdy przedsiębiorca może zgłosić się do operatora działającego w jego regionie i poprosić o konsultację. Wyłonieni przez PARP operatorzy będą działać na obszarze regionów obejmujących województwa, zgodnie z następującym podziałem:

 • Region 1: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie – Polska Fundacja Przedsiębiorczości; kontakt: 91 312 92 31; horeca@pfp.com
 • Region 2: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.; kontakt: 517 420 746; 786 840 500; horeca@tise.pl
 • Region 3: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; kontakt: 33 847 54 78; horeca.info@marr.pl
 • Region 4: łódzkie, opolskie i śląskie – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; kontakt: 506 351 383; horeca@arrsa.pl
 • Region 5: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości; kontakt: 727 777 721; kpo@inkubator.kalisz.pl

Więcej informacji na temat naboru można przeczytać na stronie PARP.