Średnie i minimalne wynagrodzenie na obradach KT

Na posiedzeniu Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych podjęto próbę omówienia tematyki minimalnego wynagrodzenia oraz średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny w terminie do dnia 20 lipca każdego roku.

Niestety 12 lipca na posiedzeniu KT nie pojawili się przedstawiciele związków zawodowych. Komisja Trójstronna nie mogła w tej sytuacji zająć stanowiska w tym ważnym dla gospodarki temacie.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę brak decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów do dnia 15 września. Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalona przez Radę Ministrów nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia zaproponowanego Komisji (tj. 1680 zł w roku 2014).

Brak uzgodnienia stanowiska Trójstronnej Komisji w sprawie wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2014 skutkuje zaś przyjęciem do projektu ustawy budżetowej wysokości tych wskaźników na poziomie nie niższym od zaproponowanego Trójstronnej Komisji przez Radę Ministrów. Zgodnie z przedstawioną Trójstronnej Komisji przez Radę Ministrów 14 czerwca propozycją średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynoszącego 100%, na rok 2014 przewidziane jest zamrożenie nominalnego funduszu wynagrodzeń podsektora centralnego.


Więcej informacji w załączniku