Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w dniu 30 września br. w Warszawie, odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie plenarne odbyło się w formie stacjonarnej, a także w formie wideokonferencji.

Głównym tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, było omówienie projektu ustawy budżetowej 2021 r., projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. oraz informacja o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze 2020 r. Stanowisko rządu w omawianym zakresie, przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Sebastian Skuza.

W dalszej kolejności, członkowie Rady Dialogu Społecznego zapoznali się z informacją dr hab. Jacka Męciny, prof. UW, przewodniczącego zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat projektu ustawy budżetowej na 2021 r. oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r.

W dyskusji, na temat wyżej wymienionych projektów ustaw, głos zabrał ekspert Związku Rzemiosła Polskiego dr Paweł Karpiński, przedstawiając kluczowe tezy ze stanowiska ZRP  w sprawie budżetu państwa na 2021 r.

Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu plenarnym w dniu 30 września br., podjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym,
  • Uchwałę nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej,
  • Uchwałę nr 89 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy,
  • Uchwałę nr 90 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego,
  • Uchwałę nr 91 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Wszystkie wyżej wymienione uchwały są dostępne na naszej stronie internetowej: https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/dialog-spoleczny/rada-dialogu-spolecznego/

Rada Dialogu Społecznego została powołana przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r., na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym.