Spotkanie przedstawicieli Kierownictwa ZRP  z Panem Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki

17 stycznia 2023 Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek  przyjął delegację ZRP z udziałem Jana Gogolewskiego Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego oraz Grzegorza Pellowskiego członka Zarządu ZRP.

W trakcie spotkania w imieniu rzemieślników oraz sieci organizacji rzemiosła zgłoszono istotne problemy, z którymi od lat borykają się rzemieślnicy szkolący uczniów w ścieżce dualnego kształcenia zawodowego oraz cechy i izby rzemieślnicze, które utworzyły i prowadzą szkoły. Przedstawiciele rzemiosła wskazali, iż co roku ubywa zakładów rzemieślniczych szkolących uczniów w 2020r. było ich 23 815 a na koniec już niewiele ponad 23 tysiące – ubyło ponad 800 zakładów szkolących uczniów. Maleje liczba uczniów młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych w celu nauki zawodu w rzemiośle  w 2020 r.  było ich  77 514 w 2021 już 75 789 .  Aby powstrzymać ten niekorzystny dla gospodarki i rzemiosła  proces, powodujący powiększanie się luki wykwalifikowanych kadr  podkreślili niezbędność instrumentów ekonomicznych i konieczność urealnienie wskaźnika przyjętego do waloryzacji kwoty dofinansowania kosztów wyszkolenia ucznia. Przedstawiono propozycję zmiany warunku: zdania przez ucznia egzaminu na  obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego – tak jak ma to miejsce w ustawie o systemie oświaty [art.44q] oraz usunięcie wielkości progu wskaźnika po przekroczeniu którego dokonywana jest waloryzacja kwoty dofinansowania. Cechy oraz izby rzemieślnicze coraz chętniej decydują się na prowadzenie szkół niepublicznych, co potwierdza,  że zaangażowanie rzemiosła w obszarze edukacyji stale rośnie. Dlatego bardzo istotne jest w tym procesie zadbanie o właściwe finansowanie szkół także niepublicznych, które jednakowo niezależnie od formy prawnej szkoły muszą wraz z postępem technologicznym zapewnić określone standardy. Przedstawiciele ZRP zgłosili wniosek (po raz kolejny) o podwyższenie wag stosowanych do naliczenia subwencji oświatowej odnoszących się do uczniów szkół branżowych I stopnia będących młodocianymi pracownikami dokształcającymi się w klasach wielozawodowych.

Przedstawiono Ministrowi Edukacji i Nauki propozycję utworzenia międzyresortowego zespołu, który zająłby się  problem wynikającymi z organizacji i realizacji przygotowania zawodowego. Należy podkreślić szczególne znaczenie tej formy kształcenia, która powoduje, że absolwent szkoły branżowej I stopnia , od pierwsze roku nauki zawodu jest pracownikiem.  Charakterystyczne dla dualnego szkolenia w rzemiośle jest to, że uczeń-pracownik młodociany posiada on  podwójny  status prawny: pracownika  młodocianego, wobec którego stosowane są przepisy prawa pracy  i ucznia wobec, którego stosowane są przepisy wynikające z ustaw oświatowych.

Zwrócono się do Ministra o poparcie propozycji zmian definicji rzemieślnika zawartej w ustawie o rzemiośle w ramach prac prowadzonych w resorcie rozwoju. W obecnej sytuacji niezbędne jest  przyjęcie nowej definicji rzemieślnika w ten sposób, aby umożliwić rzemieślnikom otwarty wybór prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej (przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną). W ten sposób powstałe na bazie zakładów rzemieślniczych spółki prawa handlowego będą mogły prowadzić działalność gospodarczą jako rzemieślnicy zatrudniając pracowników dysponujących dowodami kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Przedstawiono działania związane z przygotowaniami do obchodów w 2023 roku Dnia Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle dedykowanego 90-leciu działalności Związku Rzemiosła Polskiego wraz z zaproszeniem ministra. Spotkanie mające charakter ogólnopolski będzie promocją kształcenie dualnego w rzemiośle podczas, którego zostaną uhonorowani mistrzowie szkolący i ich uczniowie rzemiosła oraz dyrektorzy szkół rzemiosła.