Spotkanie Prezesa ZRP z przedstawicielami MEN

Koncepcja modernizacji kształcenia zawodowego była głównym tematem spotkania Jerzego Bartnika Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego ze Zbigniewem Włodkowskim – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które odbyło się 2 marca 2010 roku.

W rozmowie uczestniczyli również Stanisław Chmielewski – Poseł na Sejm RP, Ryszard Goławski – Wicestarosta Złotowski, pracownicy Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Maciej Prószyński – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Polityki Społecznej ZRP, Karol Pufal – Wiceprezes Wielopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz Tomasz Wika – Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Szczególnie wiele uwagi poświęcono problemom czasu nauki praktycznej zawodu w systemie szkoły zawodowej i kształceniu młodocianego pracownika. Przedstawiciele rzemiosła wskazali jednoznacznie na błędne koncepcje zmniejszania rzeczywistego wymiaru nauki zawodu na rzecz nauki przedmiotów ogólnych. Zdaniem środowiska złym rozwiązaniem jest również przekazanie całej władzy w ręce dyrektora szkoły, który będzie mógł organizować naukę wg możliwości „organizacyjnych i kadrowych szkoły”.

Przedstawiciele rzemiosła wskazali skuteczność działania obecnego systemu izbowych egzaminów kwalifikacyjnych, powołując się przy tym na doświadczenia polskie oraz innych krajów, gdzie znany jest ten system. Egzaminy izbowe powinny być zachowane i rozwijane, z oczywistym dążeniem do ich stałej modernizacji z zakresu merytorycznych egzaminów i procedur postępowania.  

W toku dyskusji Zbigniew Włodkowski zapewnił, że prezentowane koncepcje modernizacji systemu kształcenia mają na celu dobro gospodarki i rynku pracy, a także zaspokojenie aspiracji młodzieży. Stwierdził, że Ministerstwo „nie ingeruje w dzisiejszy system kształcenia w rzemiośle” oraz zapewnił, że wszelkie zmiany systemowe będą realizowane w porozumieniu ze środowiskiem pracodawców.

W sprawie egzaminów Ministerstwo przygotowuje koncepcję jednolitego systemu egzaminu zewnętrznego, ale nie przesądza, gdzie ma się odbywać. Doświadczenia organizacji rzemiosła muszą i będą wykorzystywane, zwłaszcza przy organizacji egzaminów praktycznych. Egzaminy teoretyczne powinny odbywać się wg jednolitej procedury, przy wykorzystaniu jednego banku pytań i w systemie pracy przy komputerze w odpowiednio przygotowanych warunkach – mogą być w izbie rzemieślniczej, jeżeli uzyska zgodę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W tej sprawie Ministerstwo jest otwarte na rozmowy i wspólne poszukiwanie kompromisu, doceniając dorobek organizacji rzemiosła.