Spotkanie Prezesa ZRP z Głównym Inspektorem Pracy

W siedzibie Głównego Inspektora Pracy w dniu 6 października 2009 roku odbyło się spotkanie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzego Bartnika z Głównym Inspektorem Pracy – Tadeuszem Zającem. W dyskusji udział wzięli również Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP – Maciej Prószyński oraz pracownicy GIPu: Anna Tomczyk i Marian Liwo.

 

Tematem rozmowy była sytuacja przestrzegania prawa pracy oraz stosowania przepisów bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach. W toku dyskusji uznano, że duża część przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na małą skalę, nie ma stosownego przygotowania do „bycia pracodawcami”, a ze względu na rozmiary i ekonomię firm nie ma możliwości zatrudnienia specjalisty merytorycznego. Z drugiej zaś strony nowi pracownicy-absolwenci szkół zawodowych nie są odpowiednio wyszkoleni zawodowo i nie mają nawyków określonych zachowań podczas pracy, gdyż wcześniej większość z nich ćwiczenia wykonywała w warsztacie szkolnym pod nadzorem instruktora, a nie w warunkach rzeczywistej pracy. Stąd – między innymi – tak duża ilość wypadków, jakim ulegają młodzi pracownicy.

 

Główny Inspektor Pracy zaproponował ZRP wspólne podjęcie prac nad uruchomieniem – w ramach środków unijnych – punktów konsultacyjnych ds. bhp w małych i średnich firmach. Punkty mogłyby działać przy organizacjach rzemiosła, które dysponuje największą siecią placówek terenowych – 490 cechów. Prezes ZRP uznał słuszność takiej inicjatywy, uznając celowość otwarcia na wszystkie firmy małe i średnie (nie tylko rzemieślnicze) oraz uzupełniając propozycję o kolejnego partnera w osobie Ministra Pracy.

 

Prezes Bartnik poinformował o działaniach organizacji rzemiosła na rzecz odpowiednich warunków zatrudnienia i kształcenia młodocianych pracowników zatrudnionych przez pracodawców-rzemieślników w celu przygotowania zawodowego. Obecnie ponad 93 tys. młodocianych uczy się zawodu w ok. 30 tys. przedsiębiorstw rzemieślniczych, a organizacje cechowe i izby rzemieślnicze sprawują – z racji ustawowych zobowiązań i uprawnień – nadzór nad tym procesem.