spotkanie konsultacyjne dot. stanowiska MRR do przeglądu śródokresowego w zakresie PO Kapitał Ludzki