Spotkanie kończące projekt „WKDS-spójność dialogu”

Z ostatnim dniem czerwca zakończy się projekt „WKDS – spójność dialogu”. W Toruniu w dniach 18-19 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące z udziałem ekspertów regionalnych, koordynatora, specjalisty ds. BO o rozliczeń oraz prelegentów projektu.

Pierwszego dnia spotkania koordynator projektu Izabela Opęchowska przedstawiła informacje dotyczące realizacji projektu, sesji konsultacyjnych i szkoleń „Lider dialogu społecznego”. Posumowała także wyniki współpracy z ekspertami regionalnymi. Specjalista ds.BO i rozliczeń Halina Matejek-Caban omówiła realizację spraw organizacyjnych. Zaprezentowano także osiągnięcia promocyjne.

Następnie eksperci regionalni  przedstawili informacje na temat dialogu społecznego w swoich województwach oraz dokonali oceny przeprowadzonych sesji konsultacyjnych. Omawiali także kwestie procesu konsultacji i stanowienia prawa w swoich WKDS-ach. Prawie wszyscy wskazali na słabość regionalnego dialogu społecznego. Pracodawcy i związki zawodowe oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego uczestniczą w dialogu  społecznym  i  biorą udział w sesjach WKDS-ów, natomiast strona samorządowa (marszałek woj.) nie wykazuje zainteresowana konsultacjami i często nie bierze udziału w spotkaniach.

W czasie dyskusji eksperci regionalni zgłosili następujące uwagi i wnioski dotyczące poprawy działania konsultacji społecznych:
– konieczna jest dobra współpraca z sekretarzami WKDS-ów w regionach
– należy nalegać na większe zainteresowanie dialogiem społecznym marszałków województw
– brak informacji w formie protokołu  z posiedzeń prezydium lub plenarnych  Wojewódzkich  Rad Zatrudnienia stanowi poważne niedopatrzenie i utrudnia prowadzenia konsultacji
– poważny problem stanowi brak zainteresowania dialogiem społecznym  lub systematyczny   spadek zaangażowania stron dialogu społecznego
– dialog nie może funkcjonować w pełni z powodu wycofania się Związku Zawodowego „Solidarność”
– z doświadczenia dialogu regionalnego wynika, że konieczna jest dobra współpraca z powiatowymi radami zatrudnienia
– dialog społeczny  w regionie jest utrudniony ze względu na wielu pracodawców i różne  związki zawodowe

Drugi  dzień  spotkania poświęcony został na stworzenie  dokumentu kończącego projekt – „Deklaracja pracy WKDS”. Nad jej stworzeniem i ostateczną formą pracowali wszyscy uczestnicy spotkania.

Już w krótce „Deklaracja pracy WKDS” zostanie wydana drukiem, a także znajdzie się na stronie projektu www.spojnosdialogu.pl.