Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że 10 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach VI naboru – dla Makroregionu 3 (woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie) – dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest do mikro, mały, średni przedsiębiorców, posiadających siedzibę główną na terytorium RP, wykonujących aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru; pozostających w okresowych trudnościach, którzy doświadczyli:

  • Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży;
  • Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
  • Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

W ramach projektu można otrzymać:

  • diagnozę kondycji przedsiębiorstwa;
  • szkolenia;
  • doradztwo;
  • mentoring.

Istnieje możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

 

Link do spotkania – 10.08.2022 r. godz. 11.00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

(Można dołączyć na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych)

 

Spotkanie realizowane jest ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

tel. 22 162 79 60, 503 455 204
swo3@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO