Spotkanie dotyczące rozwiązań antykryzysowych

 

W dniu 24 kwietnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie (panel ekspertów) dotyczące mechanizmów przewidzianych do wdrożenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które złagodzą negatywne skutki spowolnienia gospodarczego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Zarządzającej PO KL (IZ), przedstawiciele partnerów społecznych (KPP, FZZ, NSZZ Solidarność, Związek Rzemiosła Polskiego oraz PKPP Lewiatan) oraz reprezentanci publicznych służb zatrudnienia (WUP Białystok, PUP Warszawa).
Uczestnicy panelu pozytywnie ocenili planowane do wprowadzenia przez IZ działania. Jednocześnie w wyniku dyskusji propozycje IZ zostały doprecyzowane lub częściowo zmodyfikowane, w oparciu o postulaty zgłaszane przez partnerów społecznych oraz przedstawicieli PSZ.
Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. założenia zmian legislacyjnych w zakresie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. Ustalono również, że partnerzy społeczni zostaną zaangażowani w prace nad projektami rozporządzeń zgodnie z trybem legislacyjnym uzgadniania aktów prawnych. Jednocześnie IZ zadeklarowała, iż projekty przygotowywanych aktów prawnych zostaną przekazane do partnerów społecznych w początkowej fazie procesu legislacyjnego, aby w momencie formalnych konsultacji, partnerzy społeczni mogli wyrazić swoje stanowisko.
Szczegółowe informacje w załączniku.