Nowy system skarg w celu zwalczania barier handlowych

Komisja Europejska uruchomiła nowy system skarg służący do zgłaszania barier w dostępie do rynku oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych UE oraz w ramach ogólnego systemu preferencji.

Nowy system skarg odzwierciedla zwiększone wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz wzmocnienia egzekwowania i wdrażania umów handlowych. Jest to następstwo powołania przez KE w lipcu br. jej pierwszego głównego urzędnika ds. egzekwowania handlu (CTEO), który ma nadzorować jej zaostrzone działania w zakresie egzekwowania polityki handlowej, a także 15-punktowy plan działania KE w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju (TSD) z 2018 r.

Plan ten odzwierciedla konsensus co do promowania bliskiego, długoterminowego zaangażowania w TSD z jednej strony oraz nasilenia działań monitorujących i bardziej asertywnego egzekwowania – z drugiej strony. (…)

Procedura składania skarg jest otwarta dla państw członkowskich, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych/handlowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE. Formularze skarg – jeden dotyczący barier w dostępie do rynku, a drugi dotyczący naruszeń zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju – będą dostępne online dla zainteresowanych stron z UE na portalu „Access2Markets” na stronie internetowej DG TRADE. Skarżący będą musieli przedstawić szczegółowy opis faktyczny danego problemu oraz wymienić wszelkie działania już podjęte w celu rozwiązania tego problemu. W przypadku kwestii związanych z dostępem do rynku skarżący będzie musiał opisać potencjalny wpływ gospodarczy domniemanej bariery. W przypadku kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem skarżący musi podać szczegóły dotyczące skutków i wagi domniemanego naruszenia.

Po wszczęciu skargi skarżący zostanie poinformowany, czy prowadzi ona do egzekucji. Służby KE poinformują skarżącego o treści planu działania, który może wskazywać kroki odpowiednie do rozwiązania problemów będących przedmiotem skargi, ale także wskaże, w miarę możliwości, harmonogramy konkretnych działań. Służby KE mogłyby również dostarczać okresowe aktualizacje dotyczące konkretnych działań podjętych w celu rozwiązania problemu, w zależności od wrażliwości i poufności każdego z podjętych kroków.

Portal do składania skarg „Access2Markets”: TUTAJ

Źródło: European Commission