Skuteczni eksperci = efektywny dialog

Projekt „Skuteczni eksperci = efektywny dialog” realizowany jest w ramach Poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału eksperckiego ZRP i jego organizacji członkowskich oraz podnoszenie świadomości roli dialogu, jako metody rozwiązywania problemów społeczno-
-gospodarczych. Wsparciem objęty zostanie Związek Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywna organizacja pracodawców, oraz  – na poziomie województw – 26 izb rzemieślniczych (częściowo także Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna). W spotkaniach regionalnych przewidziano uczestnictwo przedstawicieli cechów. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2009 roku do 31 maja 2011 roku. W ramach projektu zaplanowano m.in.:
16 seminariów regionalnych

 

Uczestnikami szkoleń będą reprezentanci izb rzemiosła i przedsiębiorczości oraz cechów rzemieślniczych – aktualni i potencjalni eksperci zaangażowani w działania ZRP w dialogu społecznym. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele organizacji pracodawców, samorządu terytorialnego i wojewódzkiego oraz instytucji rynku pracy współpracujących z ZRP. Pierwsze seminarium odbędzie się we wrześniu 2009, ostatnie – w marcu 2010 roku. Łącznie w szkoleniach weźmie udział ok. 240 osób.

 

8 szkoleń wzmacniających potencjał organizacji członkowskich ZRP

 

Celem warsztatów będzie rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach dialogu społecznego. Szkolenia będą sprzyjały zacieśnianiu współpracy i budowaniu zespołu ekspertów ZRP. Podczas spotkań analizowane będą przykłady z bieżących prac Komisji Trójstronnej, w celu uwypuklenia praktycznego wymiaru dialogu społecznego. W cyklu dwudniowych szkoleń weźmie udział 26 osób (po jednym przedstawicielu z każdej izby regionalnej).

 

3 warsztaty negocjacyjne

 

Szkolenia poświęcone będą rozwijaniu praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę z zakresu przygotowywania i prowadzenia negocjacji, komunikacji i metod wypracowywania kompromisu. Umiejętność prowadzenia negocjacji to podstawa efektywnego dialogu zarówno na poziomie powiatowym, regionalnym, jak i krajowym. Szkolenia te w szczególności dedykowane są koordynatorom regionalnym. W trzech dwudniowych spotkaniach weźmie udział ok. 90 osób.

 

2 szkolenia na temat Europejskiego
Dialogu Społecznego

 

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy z zakresu instytucji, procedur oraz działań partnerów dialogu społecznego na szczeblu Unii Europejskiej a także wzmocnienie świadomości na temat wzajemnego przenikania się problematyki podejmowanej na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które uczestniczyły w dwudniowych warsztatach wzmacniających potencjał ekspercki ZRP. W każdym spotkaniu wezmą udział 52 osoby.

 

Korzyści z udziału w Projekcie

 

Realizacja projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog” to doskonała okazja do nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy ekspertami Związku Rzemiosła Polskiego z całej Polski i szansa na zbudowanie aktywnego, ponadregionalnego zespołu ds. dialogu społecznego. Podstawą działania zespołu będzie sieć współpracy, nawiązana w trakcie szkoleń i warsztatów przez koordynatorów regionalnych, którzy będą uczestniczyć w opiniowaniu przekazanych do konsultacji aktów prawnych i programów gospodarczych oraz uzgadnianiu wspólnego stanowiska organizacji członkowskich ZRP.

 

Dzięki szkoleniom uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i kompetencje, potrzebne do prowadzenia odpowiedzialnego dialogu z partnerami społecznym na poziomie regionalnym i lokalnym.

 

Realizacja projektu nie tylko zwiększy zaangażowanie środowiska w aktywne konsultacje opiniowanych przez ZRP dokumentów, ale także przyczyni się do budowania wśród przedsiębiorców poczucia odpowiedzialności za proces tworzenia lepszego prawa.


Biuro projektu:
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
pok. 104
tel. 022 50 44 249
tel./fax 022 50 44 317
biuro@efektywnydialog.pl
www.efektywnydialog.pl