Sklepy producenckie piekarni z szansą na pozytywną interpretację przepisu o handlu w niedziele

Na apel Związku Rzemiosła Polskiego ministerstwo rodziny i pracy zobowiązało się do wydania wykładni korzystnej z punktu widzenia sklepów przyzakładowych ciastkarni, piekarni i lodziarni. Wykładnia ma potwierdzić, że placówki te zostaną wyłączone z ograniczeń handlu w niedziele i święta, co faktycznie umożliwi ich pracę z udziałem pracowników. Wyjaśnienia związane z wątpliwymi przepisami ustawy o handlu w niedziele będą zamieszczane na stronie internetowej MRPiPS oraz GIP.
Intencją ustawodawcy było aby handel świąteczny, m.in. w sklepach piekarniczych, cukierniczych i lodziarniach był dozwolony tylko wówczas, gdy przeważająca ich część działalności polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi. To jest dla nas oczywiste i tego nie kwestionujemy. Jednak w praktyce okazało się, że uchwalony przepis art. 6 ust.1 pkt. 28 w związku ust. 2 ww. ustawy sprawdza się w przypadku samodzielnych placówek handlowych, dokonujących sprzedaży tych artykułów, natomiast sytuacja komplikuje się w odniesieniu do sklepów producenckich.
W przypadku sklepów producenckich prowadzonych przez przedsiębiorców branży piekarniczo-cukierniczej (także lodziarni) redakcja tych przepisów okazała się nie odpowiednia. Interpretowane literalnie oznaczają, że w przypadku sklepów przyzakładowych nigdy nie jest możliwe spełnienie warunku, aby przeważająca działalność tych przedsiębiorców polegała na handlu artykułami piekarniczo-cukierniczymi, z tej przyczyny, że najczęściej w ich przypadku przeważającym rodzajem działalności będzie nie handel, a produkcja tych wyrobów.
W opinii ZRP możliwa jest wykładania prawna tych przepisów. Skoro ustawa reguluje kwestie handlu, to pojęcie piekarnia, cukiernia czy lodziarnia oznacza placówkę handlową przedsiębiorcy, a nie całokształt działalności przedsiębiorcy, w tym w zakresie produkcji pieczywa i ciastek, i pojęcie przeważającego rodzaju działalności powinno się odnosić tylko do działalności firmy w jej części handlowej. Przecież intencją ustawodawcy było, aby zakaz handlu w niedziele i święta nie dotyczył, m.in. piekarni, cukierni i lodziarni. Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego w tym przypadku jest możliwa wykładania celowościowa przepisu, która będzie służyła osiągnięciu zasadniczego celu ustawy.