Sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie

W Genewie 30 maja odbyła się 104 sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w spotkaniu uczestniczyli: Izabela Opęchowską – Dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego ZRP i Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przedstawiciele Związku pozytywnie odnieśli się do przyjęcia przez Dyrektora Generalnego MOP do porządku obrad niniejszej sesji pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz godna praca i tworzenie produktywnego zatrudnienia”. Zdaniem ekspertów ZRP MOP powinien więcej uwagi poświęcać problematyce funkcjonowania mikro i małych firm i tworzyć dla nich warunki do prawidłowego i dynamicznego rozwoju.

Związek już od wielu lat podkreśla konieczność wprowadzenia większej elastyczności w zatrudnianiu pracowników sektora MŚP. Zwiększenie elastyczności wcale nie musi oznaczać zatrudniania na warunkach mniej godnych. W Polsce kilkakrotne już zmiany w Kodeksie pracy nie przyniosły jednak spodziewanych efektów, gdyż stopa bezrobocia wcale nie maleje. Należy przypuszczać iż pracownicy, jak i pracodawcy są zmuszeni uciekać w „szarą strefę.

Bardzo ciekawą dyskusję przeprowadzono nad rolą dialogu społecznego i partnerów społecznych w kreowaniu polityki dla zrównoważonego i produktywnego zatrudnienia w zmieniającym się segmencie MŚP. Wskazano istotne działania, które należy podjąć dla osiągnięcia tego celu oraz na istotną rolę MOP, jako platformy współpracy. Dialog społeczny powinien być kluczem do tworzenia przyjaznego środowiska dla MŚP, które będzie opierać się o prawo pracy i ochronę socjalną. Mikro, małe i średnie firmy, stanowiące podstawę gospodarki UE to szansa na zatrudnienie dla ludzi młodych.

Zwrócono także uwagę na znaczenie partnerów społecznych, którzy powinni mieć możliwość korzystania z międzynarodowych szkoleń. Dzięki nim organizacje pracodawców będą mogły podjąć zadanie przygotowania właściwych instrumentów finansowych dla firm, a związki zawodowe otrzymają narzędzia do tworzeniem prawa ochronnego dla pracowników. Standardy i międzynarodowe regulacje powinny być tak stworzone, aby mogły zostać przyjęte na poziomie narodowym. Podkreślano, iż dyskusje w tym zakresie należy kontynuować ze względu na duże zainteresowanie pracodawców i pracowników. Zalecenia wypracowane w ramach Komitetu zostaną zaprezentowane na posiedzeniu Rady Administracyjnej, która ma odbyć się listopadzie 2015 roku.

W załączeniu przetłumaczony tekst zaleceń wypracowany w Komitecie ds. MŚP i kreowania miejsc pracy.