Seminarium „Ocena cyklu życia produktu”

W dniu 30 września 2019 r. w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej przy ulicy Konarskiego 18a w Gliwicach odbędzie się seminarium naukowo-praktyczne „Ocena cyklu życia produktu”.

Mając na uwadze aktualność zagadnień związanych z cyklem życia produktu oraz duże zainteresowanie tą tematyką pod kątem badań naukowych, jak również praktycznego wykorzystania w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, organizatorzy przygotowali seminarium dotyczące oceny cyklu życia (LCA) ukierunkowane na poszerzenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej, a także zdobycie praktycznych umiejętności.

Ocena cyklu życia produktu obejmuje kolejne i powiązane ze sobą etapy systemu produktu, od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych, do końcowego wykorzystania produktu, w tym jego opakowań a następnie odzysku lub unieszkodliwienia powstałych odpadów.

Norma ISO 14001 z roku 2015 zawiera wymagania zastosowania oceny cyklu życia produktu w ramach mechanizmów zarządczych wdrożonych i funkcjonujących w przedsiębiorstwach.

W zakresie wymagań zawartych w normie ISO 14001:2015 organizacje będą zobowiązane do uzupełnienia obecnie obowiązujących zasad postępowania w zakresie identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych o aspekt oceny cyklu życia produktu. Ocena cyklu życia produktu obejmować powinna etapy projektowania, wytwarzania, transportu, użytkowania oraz końcowego przetwarzania lub usuwania produktu, w tym jego opakowania stanowiącego jego element komplementarny.

Seminarium pozwoli poszerzyć wiedzę i umiejętności związane z praktyczną realizacją oceny cyklu życia produktu, która ma wartość i znaczenia dla nas wszystkich.

Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń mija 18 września br.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
ul. Konstancińska 11
02 – 942 Warszawa
Tel. 609 735 967
Tel./fax 22 842 54 21
www.pfiso9000.pl
konferencja@pfiso9000.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 7 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Organizatorzy: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (IMIiB), Instytut Badawczy Opakowań (COBRO), Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 we współpracy ze Stowarzyszeniem KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000.

WIĘCEJ INFORMACJI
KARTA UCZESTNICTWA