Seminarium „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce”

W dniu 4 listopada 2009 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, w ramach projektu „SME-Trainet. Sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i poradnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorstw i MŚP”, odbyło się seminarium „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce”. Uczestnikami spotkania były osoby zaproszone z organizacji, urzędów i instytucji związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym w Polsce. Udział wzięło 27 zaproszonych ekspertów, m.in.: eksperci z izb rzemieślniczych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Podczas spotkania przedstawiono roboczą wersję raportu przygotowanego przez zespół projektowy ZRP na temat sytuacji dotyczącej szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz wsparcia młodych przedsiębiorców w Polsce. Przeanalizowano sytuację młodych przedsiębiorców, a także podjęto dyskusję nt. możliwości zmiany warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez młodych przedsiębiorców.

W pierwszej części seminarium głos zabrał Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu ds. Funduszy Unijnych ZRP, który przedstawił wszystkim uczestnikom cele projektu oraz strukturę raportu z badań młodych przedsiębiorców wraz z przykładem oferty skierowanej do branży fotograficznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce brak jest wyodrębnionej struktury kształcenia i wsparcia ukierunkowanej tylko i wyłącznie na młodych przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą do 2 do 5 lat bez względu na wiek). Wzrost zapotrzebowania rynku pracy w zakresie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych powoduje, że młodzi przedsiębiorcy zmuszeni są do stałego uzupełniania specjalistycznej wiedzy dotyczącej wykonywanego zawodu.

Następnie Marta Płonka – Główny Specjalista w Zespole ds. Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP wraz z Grzegorzem Korcem – Głównym Specjalistą w Zespole ds. Funduszy Unijnych ZRP dokonali analizy struktur szkoleń dla młodych przedsiębiorców na przykładzie dobrych praktyk z branży fryzjerskiej, fotograficznej i różnych branż oraz przedstawili wyniki wywiadów przeprowadzonych z wybranymi firmami ze wspomnianych branż.

Najciekawszą częścią seminarium była dyskusja z ekspertami na temat wyników wspomnianego raportu z badań. Jego pozytywna ocena wskazuje na potrzebę realizowania tego typu badań w nastepnych latach. Wypowiedzi ekspertów swiadczą zarówno o widocznych niedostatkach w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego młodych przedsiębiorców, jak i możliwych i względnie prostych krokach, dzięki którym można poprawić sytuację w tym zakresie.

Eksperci dostrzegają szanse, jak i zagrożenia dla młodych przedsiębiorców w kontekście ich potrzeb szkoleniowych. Poprawa sytuacji MSP jest zależna od stosowanych metod szkoleniowych i pomocy udzielanej młodym przedsiębiorcom na uruchomienie działalności gospodarczej. Nauka zawodu w zakładzie rzemieślniczym jest dobrym przygotowaniem młodego człowieka do zadań, które spotka przy prowadzeniu własnej firmy.