Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego

Obradujący w dniu 12 czerwca 2007 r. Kongres Rzemiosła Polskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany statutu ZRP. W statucie dodany został m.in. nowy rozdział – „VI a Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego”. Sąd został powołany w wyniku postulatów środowiska o pogłębienie dialogu międzyorganizacyjnego, jako metody mediacji w konfliktach i sporach o charakterze organizacyjno-samorządowym, pomiędzy organizacjami rzemieślniczymi i działaczami samorządu gospodarczego rzemiosła.

W kwietniu br. zakończony został proces wyłaniania arbitrów wchodzących w skład Sądu Polubownego Rzemiosła, desygnowanych przez poszczególne izby rzemieślnicze spośród rzemieślników spełniających statutowe warunki przewidziane dla członków organów Związku ( każda z izb miała prawo zgłosić dwóch arbitrów).

W dniu 23 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Polubownego Rzemiosła Polskiego, podczas którego arbitrzy zapoznali się z zasadami działalności Sądu oraz wybrali Prezydium Sądu w składzie:

Przewodniczący Sądu – Kazimierz BISZTA – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu
Zastępca Przewodniczącego – Władysław MAZUR – Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof PIĄTEK – Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie