Rzemiosło a Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Związek Rzemiosła Polskiego –  jako członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – przesłał do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy informacje na temat działań mających na celu poprawę warunków pracy w zakładach rzemieślniczych.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (FLBP) powstało w 1998 w ramach Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP PIB). Sygnatariuszami Forum są przedsiębiorstwa i organizacje (w tym Związek Rzemiosła Polskiego), które aktywnie współdziałają z Instytutem na rzecz poprawy warunków pracy. Celem Forum jest budowanie partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, tj. pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP PIB. Istotne są również działania na rzecz wdrażania i upowszechniania rezultatów wieloletniego  programu „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” oraz innych programów koordynowanych przez CIOP PIB.

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach rzemieślniczych jest jednym z priorytetowych zadań Związku Rzemiosła Polskiego. W ich ramach ZRP organizuje m.in.  konkursy, których celem jest propagowanie idei bhp („Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” czy „Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów zawodu zatrudnionych w rzemiośle w celu nauki zawodu”). Ponadto, Związek Rzemiosła Polskiego upowszechnia w swoim środowisku informacje oraz rekomenduje kandydatów do Nagrody im. Hanny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.

Szczegółowe informacje w załączniku.