Rzeczypospolita: Przerwa musi być usprawiedliwiona

„Sąd Najwyższy, który zajął się sprawą 8 stycznia 2008 r., na posiedzeniu niejawnym odrzucił skargę kasacyjną Weroniki Ż. Stwierdził, że przedsiębiorca może zostać zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe ubezpieczonych z innych tytułów, pod warunkiem jednak, że udokumentuje i usprawiedliwi przerwę w faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej”. – Czytamy w Rzeczypospolitej.

„Taką interpretację przepisów przyjął zresztą Sąd Najwyższy w wyroku z 11 stycznia 2005 r. (sygn. I UK 105/04). Zgłoszenie faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej tylko w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych może, ale nie musi prowadzić do ustania przymusu ubezpieczenia (tak jak np. nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia z tytułu pozostawania w stosunku pracy faktyczna przerwa w wykonywaniu pracy).”