Rzecznik MŚP krytyczny wobec tzw. podatku cukrowego

Jak podaje Biuro Rzecznika MŚP, Adam Abramowicz przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która od 1 kwietnia 2020 r. ma wprowadzić tzw. podatek cukrowy. Projekt zakłada m.in. nałożenie dodatkowej opłaty na pewne kategorie napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych, czy reklamę suplementów diety. Pomimo oczywistego wpływu na funkcjonowanie firm z sektora MŚP, o Projekcie Rzecznik MŚP dowiedział się bezpośrednio ze środowiska przedsiębiorców, którzy informowali o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W ramach działającej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców, krytyczne stanowiska względem Projektu zgłosiło już pięć znaczących organizacji przedsiębiorców i pracodawców, zarzucając mu niecelowość, generowanie nadmiernych obciążeń administracyjnych, nieproporcjonalność przyjętych rozwiązań, naruszenie zasad stanowienia prawa (w szczególności poprzez zmianę zasad opodatkowania w ciągu roku kalendarzowego oraz potencjalną konieczność jego notyfikacji), czy nieuzasadnione nałożenie obciążeń fiskalnych, które negatywnie wpłyną na popyt oraz podaż.

Rzecznik MŚP przekazał Ministrowi Zdrowia uwagi do Projektu, jego uzasadnienia oraz dołączonej Oceny Skutków Regulacji, wraz z krytycznymi opiniami organizacji przedsiębiorców. W jego ocenie analizy i założenia do Projektu winny zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP, a pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych oraz uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu Projektu na inne branże niż te bezpośrednio zainteresowane.

Pełny tekst wystąpienia Rzecznika MŚP wraz z załącznikami: https://bit.ly/2RXigey

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP