Rzecznik MŚP Adam Abramowicz gościem w Pałacu Chodkiewiczów

W dniu 19 lutego br. gościem posiedzenia Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego był Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na spotkaniu dzielił się on swoim doświadczeniem biznesowym oraz dotychczasowymi inicjatywami podjętymi na rzecz polskiej przedsiębiorczości. Podkreślił, że siła środowiska małych i średnich przedsiębiorców leży we wspólnym działaniu, ponieważ tylko jedność zwiększa jego wpływ na decyzje polityków.

Powitania gościa wraz z towarzyszącym mu Danielem Rejowskim – Dyrektorem Gabinetu Rzecznika dokonał Jan Gogolewski – Prezes Zarządu ZRP.  Zainicjował także prezentację Członków Zarządu ZRP, która obejmowała także krótkie przedstawienie najważniejszych dokonań biznesowych w ich firmach rodzinnych.

W trakcie spotkania poruszano najważniejsze sprawy mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie środowiska rzemieślniczego w Polsce. Były to m.in.: problemy potrzeb inwestycyjnych MŚP,  obniżki podatku CIT do 9%, z pominięciem firm osób fizycznych, problem niewaloryzowanej od lat i zbyt mało rozbudowanej skali podatkowej w PIT, a także problemy związane z oświatą zawodową – potrzeba powrotu do kwalifikacji zawodowych w niektórych zawodach, modernizacji kształcenia zawodowego, czy w końcu sprawa najważniejsza – przygotowania do   nowelizacji ustawy o rzemiośle, tak aby umożliwić udział spółek prawa handlowego w rzemieślniczym kształceniu zawodowym. W sprawie potrzebnych środowisku rzemieślniczemu ewentualnych zmian w ustawie o rzemiośle otrzymaliśmy od Ministra Abramowicza zapowiedź wsparcia.

Bardzo  ważnym tematem zreferowanym Rzecznikowi był problem projektowanego w nowej ustawie zakazu cesji wierzytelności odszkodowawczych i wpływu tej regulacji  na sytuację w branży motoryzacyjnej. Problem nakreślił Stanisław Syguła – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi i Członek Zarządu ZRP. Zostaliśmy poinformowani, że zakaz cesji wierzytelności odszkodowawczych na osoby trzecie został już wcześniej negatywnie oceniony przez Rzecznika MSP. Nie tylko ze względu na jego wpływ na sytuację przedsiębiorców, ale przede wszystkim na negatywne skutki dla konsumentów. Wyraził także nadzieję, że uda się powstrzymać zaplanowane zmiany prawne.

Wybrane problemy branży piekarniczej omówił Grzegorz Pellowski – Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej i Członek Zarządu ZRP. Mówił o potrzebie wprowadzenia zmian w oznakowaniu pieczywa, wzorem zmian wprowadzonych we Włoszech, tak aby konsument mógł odróżnić pieczywo świeże od konserwowanego, poddanego procesowi mrożenia i zawierającego dodatki chemiczne. Postulował także wprowadzenie takich regulacji, które ograniczyłyby bardzo wysokie zwroty pieczywa przez duże sieci handlowe. Pierwszy wniosek uzyskał wsparcie Rzecznika,  problem zwrotów pieczywa uznał za skomplikowany do uregulowania prawnego, choć nie negował potrzeby  jego ograniczenia.

Podczas spotkania problemy branży budowlanej, w tym postulaty środowiska MŚP w zakresie prawa zamówień publicznych, przedstawione zostały przez Janusza Piątka – Wiceprezesa Izby Rzemieślników i Przedsiębiorczości w Kielcach i Wiceprezesa  Zarządu ZRP.  W tej sprawie Rzecznik przychylił się do większości wniosków składanych przez rzemiosło. Jego zdaniem zmiany powinny iść w tym kierunku, aby jak największy strumień zamówień publicznych mógł zostać skierowany do krajowych przedsiębiorców, co, jak podkreślił, jest normą w innych krajach,  a brakuje tego w realiach polskich.

Sprawą, która wzbudziła wiele  emocji, były elektroniczne sprawozdania finansowe, których wdrożenie w postaci elektronicznej w określonym schemacie i strukturze stało się znacznym wyzwaniem, przede wszystkim dla organizacji cechowych.  Minister Abramowicz przyznał, że postulat Związku Rzemiosła Polskiego o wprowadzeniu zmian do ustawy o rachunkowości umożliwiający jednostkom mikro składanie elektronicznych sprawozdań finansowych na dotychczasowych zasadach i wydłużenie obligatoryjnego składania sprawozdań elektronicznych o co najmniej 1 rok lub dłużej znajduje uzasadnienie i jest skłonny poprzeć postulaty naszego środowiska. Ustawodawca może nie wziął pod uwagę wszystkich ograniczeń wynikających z  wywiązania się z tego obowiązku.

Na zakończenie Rzecznik MŚP zaprosił organizacje rzemiosła do włączenia się w działania powołanej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców, zapowiedział gotowość cyklicznych spotkań z reprezentacją rzemiosła, a także zadeklarował potrzebę powołania Zespołu ds. Rzemiosła w ramach Rady Przedsiębiorców.

KATALOG SPRAW DEDYKOWANYCH RZECZNIKOWI MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ RZEMIOSŁO