Rząd przyjął Stanowiska w sprawie pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020

W związku z zakończeniem prezydencji Polski w Radzie UE i możliwością ponownego oficjalnego prezentowania i promowania narodowych interesów 19 stycznia 2012 r. rząd przyjął pakiet dokumentów wskazujących ramy negocjacyjne Polski w zakresie przyszłej Polityki Spójności. Stanowisko jest wynikiem wspólnych prac resortu rozwoju regionalnego i przedstawicieli resortów, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych. Jest ono także rezultatem wcześniejszych analiz oraz spotkań eksperckich przeprowadzonych przez ministerstwo.

Zaproponowany przez Komisję Europejską w październiku ubiegłego roku projekt pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014 -2020 stanowi punkt wyjściowy dla oficjalnych rozmów rozpoczętych w trakcie polskiej prezydencji i jest elementem negocjacji wieloletnich ram finansowych na ten okres.

Pakiet obejmuje następujące rozporządzenia: – rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFMR); trzy rozporządzenia szczegółowe dotyczące EFRR, EFS i Funduszu Spójności; rozporządzenia dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) oraz rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG).

W stanowisku rząd odniósł się do elementów kluczowych z punktu widzenia efektywności i skuteczności przyszłych przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionalnego, czyli związanych m.in. z: zintegrowanym programowaniem strategicznym w ujęciu terytorialnym; z koncentracją tematyczną uwzględniającą cele strategii Europa 2020  i uwarunkowania terytorialne; z monitoringiem i ewaluacją dla lepszych rezultatów; z instrumentami wzmacniającymi podejście terytorialne; z systemem wdrażania funduszy czy z racjonalizacją systemu wdrażania instrumentów finansowych.