RP: Zwolniony pracownik może decyzją sądu wrócić do pracy

Jak podaje Rzeczpospolita, sąd pierwszej instancji może uchylić zwolnienie aż do prawomocnego wyroku. Umożliwia to drobna zmiana art. 4772 kodeksu postępowania cywilnego, która będzie miała ogromne skutki dla milionów pracowników i zatrudniających ich pracodawców. Przewiduje ona, że sąd pierwszej instancji, przywracając pracownika do pracy, może na wniosek zwolnionego nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia aż do prawomocnego zakończenia procesu.

W takiej sytuacji od dnia wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji zwolniony wraca na dotychczasowe stanowisko z tym samym zakresem obowiązków i wynagrodzeniem. Wszystko wskazuje na to, że do końca procesu pracodawca nie może ponownie zwolnić takiej osoby, gdyż nowy przepis przewiduje obowiązek zatrudnienia do zakończenia procesu.

Więcej na: https://bit.ly/2NPyKTX