Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że w terminie od 2 grudnia 2013  do 10 stycznia 2014 roku odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu, to m.in.

1. Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie:
– organizacji staży  i/lub praktyk  dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu,
– przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

2. Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
– dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),  które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych  w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 36 570 187,00  PLN

Więcej: LINK