REFIT – Komisja Europejska upraszcza przepisy unijne

 Według danych Eurobarometru , 74 proc. Europejczyków prezentuje pogląd, że Unia Europejska jest źródłem nadmiernej biurokracji. Dlatego, Komisja podjęła w ostatnich latach działania mające na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie obciążeń regulacyjnych.
 

Działania te stanowią istotę komisyjnego programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).
2 października Komisja opublikowała Komunikat w sprawie wyników programu REFIT i następnych działań, które zamierza podjąć: LINK

Zdaniem Komisji Europejskiej, aby można było spełnić przyjęte zobowiązania, w tym w szczególności dotyczące tzw. inteligentnych regulacji, podobnym podejściem muszą się wykazać również Parlament Europejski i Rada, aby proponowane środki upraszczające i zmniejszające obciążenie regulacyjne mogły być sprawnie uchwalane.

11 września 2013 roku w orędziu o stanie Unii przewodniczący KE J.M.Barroso stwierdził: „Dostrzegam, jak ważna jest zasada pomocniczości (subsydiarności). Zasada pomocniczości nie jest dla mnie konceptem technicznym. Jest to podstawowa zasada demokratyczna. Coraz silniej zacieśniana unia między obywatelami Europy wymaga, aby decyzje zapadały w sposób jak najbardziej otwarty i możliwie najbliżej obywateli. Nie wszystko wymaga rozwiązania na poziomie europejskim. Europa musi koncentrować swoje wysiłki tam, gdzie jej działania będą miały największą wartość dodaną. Nie powinna wkraczać tam, gdzie tak nie jest. UE musi działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach bardziej błahych, co czasem w przeszłości mogło być zaniedbywane. UE musi udowodnić, że jest w stanie ustalać zarówno pozytywne, jak i negatywne priorytety. Podobnie jak wszystkie rządy, musimy zwracać bardzo pilną uwagę na jakość i ilość regulacji prawnych, pamiętając, że – jak powiedział Montesquieu les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. (Bezużyteczne prawa osłabiają prawa konieczne). Istnieją jednak dziedziny o zasadniczym znaczeniu, gdzie Europa musi być bardziej zintegrowana, bardziej zjednoczona. Tam, gdzie tylko silna Europa może przynieść wymierne efekty”.

Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje i przykłady: LINK
Tekst komunikatu: LINK
Ogólne informacje o inteligentnych regulacjach: LINK