Projekt rozporządzenia dot. doradztwa zawodowego  trafił do konsultacji

Do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego.

W projektowanym rozporządzeniu przedstawiono doradztwo zawodowe jako proces, który rozpoczyna się w okresie przedszkolnym i jest kontynuowany na kolejnych etapach edukacyjnych. Wskazano również, iż doradztwo zawodowe polega na podejmowaniu działań w celu wspierania dzieci, uczniów oraz słuchaczy w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Zaznaczono również, że przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych oraz zawodowych przez uczniów i słuchaczy.

W projektowanym rozporządzeniu wymieniono również zadania doradców zawodowych. Część zadań doradcy zawodowego była dotychczas ujęta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Doprecyzowano jakie elementy powinien zawierać wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest elementem procesu wychowawczego szkoły i stanowi część statutu szkoły. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że WSDZ określa ogólne cele i działania związane z realizacją doradztwa zawodowego oraz partnerów tych działań. Na podstawie WSDZ, będzie opracowywany szczegółowy program realizacji WSDZ na dany rok szkolny. Program realizacji WSDZ powinien być systemem spójnych działań związanych z doradztwem zawodowym mających na celu wsparcie ucznia w jego wyborach związanych z kierunkiem kształcenia. Przy opracowywaniu programu realizacji WSDZ powinno się uwzględniać lokalne działania związane z doradztwem zawodowym (np. targi pracy, targi edukacyjne, dni otwarte, dni pracy lub edukacji, festyny) planowane w danym roku szkolnym, jak również możliwość współpracy z instytucjami, placówkami i pracodawcami funkcjonującymi w danym mieście, gminie lub powiecie.

Więcej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/doradztwo-zawodowe-w-szkolach-i-placowkach-projekt-rozporzadzenia-w-konsultacjach.html