Program szkoleniowo-doradczy „Kompetencje dla sektorów”

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że jeszcze przez ponad rok przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w programie szkoleniowo-doradczym „Kompetencje dla sektorów” i „Kompetencje dla sektorów 2”. Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich, w ramach środków z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).  

Celem działania „Kompetencje dla sektorów” oraz „Kompetencje dla sektorów 2” jest dofinansowanie – za pośrednictwem Operatorów wybranych w konkursie – wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie ma przyczynić się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Tematyka usług objętych wsparciem wynika ściśle z rekomendacji wydanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, działające w różnych branżach. Na podstawie rekomendacji przygotowanych przez Rady, PARP sukcesywnie uruchamia działania szkoleniowo-doradcze. Rady są platformą współpracy na linii biznes-edukacja-administracja. Ich głównym zadaniem jest wyznaczanie kierunków zmian oraz wskazywanie luk kompetencyjnych w sektorach. 

Oferta szkoleniowo – doradcza kierowana jest do przedsiębiorstw działających w branżach: 

 • mody i innowacyjnych tekstyliów handlu,
 • żywności wysokiej jakości,
 • odzysku materiałowego surowców,
 • komunikacji marketingowej,
 • finansów,
 • handlu,
 • telekomunikacji,
 • turystyki,
 • budownictwa,
 • usług rozwojowych,
 • chemii,
 • nowoczesnych usług biznesowych,
 • lotniczo-kosmicznej,
 • motoryzacji,
 • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Każdy z sektorów ma szczegółowo opracowany plan tematyczny szkoleń, dostępny na stronie PARP i u Operatorów.

Przedsiębiorstwo może otrzymać na dofinansowanie usług rozwojowych do 80% wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% powinno ono zapewnić w ramach wkładu własnego.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Szkolenia, z których finalnie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, będą wybierane z Bazy Usług Rozwojowych, serwisu z ofertami administrowanego przez PARP.

Więcej informacji o konkursie „Kompetencje dla sektorów” i „Kompetencje dla sektorów 2”.

Źródło: www.parp.gov.pl