Program Maluch+ 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ skierowany jest do podmiotów mogących tworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. do jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Jego odbiorcami są zatem także przedsiębiorcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci i funkcjonowania tych miejsc w trzech typach instytucji: żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2018 r.

PROGRAM MALUCH+ 2019

Informacja o programie