Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nowelizacja ma na celu rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy z powodu niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz przysługujących im z tego tytułu świadczeń, a także przyspieszenie udzielania pomocy finansowej w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę.

 

Zmiany dotyczą definicji pracownika, obejmując ochroną roszczeń pracowniczych m.in. małżonka pracodawcy, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, w przypadku gdy pozostają z pracodawcą w stosunku pracy lub świadczą na jego rzecz pracę na podstawie innych umów wskazanych w ustawie.

 

Poza tym wydłużone zostały z 9 do 12 miesięcy, tzw. okresy referencyjne, czyli okresy pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 

Przedmiotową ustawą został także rozszerzony katalog niezaspokojonych świadczeń pracowniczych. Będzie on obejmował również świadczenie z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy, a także wówczas, gdy stosunek pracy ustał w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. 

Więcej: LINK