Pracownicze plany kapitałowe w opinii ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał do konsultacji projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Proponowane rozwiązania polegają na stworzeniu ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych. W odpowiedzi przekazano pismo do Minister Finansów, Teresy Czerwińskiej.

 

Zdaniem ZRP proponowane rozwiązania idą w dobrym kierunku. Jednakże obawy budzą przede wszystkim koszty, jakie będą musieli ponieść pracodawcy w związku z wprowadzeniem tych rozwiązań. Są to nie tylko same składki, lecz także dodatkowe obowiązki formalne, konieczność zawarcia umowy z instytucją finansową i przedstawienia oferty PPK pracownikom. 

 

W opinii Związku niewielu pracodawców będzie skłonnych płacić więcej, niż jest to konieczne i większość firm będzie opłacała minimalną składkę na pracownicze plany kapitałowe, w wysokości 1, 5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jednak pomimo konieczności doprecyzowania i wprowadzenia ewentualnych poprawek, sama idea dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę ma poparcie wśród społeczeństwa. 

 

Na posiedzeniu zespołu  ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, ZRP zwrócił uwagę, że ze względu na skalę programu należy założyć, że będzie on realizowany etapowo. Główne fazy tworzenia pracowniczych planów kapitałowych uzależnione są bowiem od wielkości lub typu podmiotu zatrudniającego. W przypadku przedsiębiorstw z co najmniej jednym pracownikiem oraz jednostek sektora finansów publicznych przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Obejmą one również rzemieślników szkolących młodocianych, którzy przyjmowani są na umowę o pracę.

 

Treść pisma: