Pracodawcy apelują do Prezydenta RP o przywrócenie rangi dialogu społecznego

W dniu 28 listopada przedstawiciele reprezentacyjnych organizacji pracodawców – Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP oraz Związku Rzemiosła Polskiego – zwrócili się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o podjęcie konkretnych kroków w celu przywrócenia odpowiedniej rangi i efektywności dialogowi społecznemu.

Jak zauważają pracodawcy, Rada Dialogu Społecznego nie spełnia większości pokładanych w niej oczekiwań. Mimo zmian systemowych: powoływania ministrów konstytucyjnych do składu Rady, większościowego głosowania stronami, obowiązku konsultowania z Radą aktów prawnych, strategii i dokumentów rządowych, rotacyjnego przewodniczenia pracom Rady i wielu innych uzgodnionych i przyjętych w ustawie rozwiązań, w praktyce oddziaływanie RDS jest znikome. Wielu uczestników dialogu społecznego po stronie rządowej traktuje go jako rzadko respektowany uciążliwy obowiązek ustawowy, a nie realne narzędzie wypracowania porozumień w kluczowych sprawach. Trójstronność Rady powinna przejawiać się w trójstronności stanowisk i uchwał. Tymczasem dominują stanowiska dwustronne pracodawców i pracobiorców, bez udziału strony rządowej. Nieliczne podjęte uchwały trójstronne dotyczą spraw organizacyjnych i proceduralnych.

Dialog społeczny jest pragmatycznym narzędziem działania dla dobra całego społeczeństwa. Trwanie obecnego stanu rzeczy będzie miało bardzo negatywne i trudne do przewidzenia skutki dla pokoju społecznego i rozwoju Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem listu.