Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 15 grudnia 2013 r. złożono 285,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 581,4 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 93 252 umowy o dofinansowanie na kwotę 385,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 265,2 mld zł, co stanowi 92,4 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 253 mld zł, a w części dofinansowania UE 179,3 mld zł.
Więcej: LINK