Posiedzenie Zespołu roboczego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

W dniu 4 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęcono dyskusji nad projektem ustawy budżetowej na rok 2021 oraz proponowanym zmianom w podatku dochodowym od osób prawnych, tzw. estońskiemu CIT.

Ze strony Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli członkowie Zespołu z ramienia Związku wraz z ekspertem, autorem projektu opinii ZRP do projektu budżetu państwa na rok 2021.

W wypowiedzi przedstawiciela ZRP przychylnie odniesiono się do programów antykryzysowych, które znacznie złagodziły skutki zapaści w finansach przedsiębiorstw spowodowanej pandemią. Zwrócono jednak uwagę, że aby ten ogromny wysiłek finansowy państwa nie został utracony, niezbędne jest opracowanie diagnozy obecnego stanu finansów publicznych oraz wiarygodnej prognozy wielkości makroekonomicznych. W opinii ZRP przygotowany projekt budżetu na rok 2021 nie spełnia tych warunków. Rząd działa w warunkach niepewności w obszarze zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań planowania makro finansowego. W obecnej dynamicznej sytuacji uzasadnione byłoby skrócenie horyzontu czasowego budżetu i rozważenie opracowania prowizorium budżetowego na pierwsze półrocze 2021 r., co podniosłoby wiarygodność planu. Przedstawiciel ZRP mówił, że aby wygrać bitwę z drugą fazą pandemii, niezbędne jest, aby wysiłek finansowy budżetu państwa osadził się w jak najwyższym stopniu w gospodarce. Jednym z warunków odbudowy popytu krajowego jest  uszczelnienie gospodarki na nieuczciwą konkurencję zewnętrzną. Kryzys się nie skończył. MŚP silniej zostały dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii, dlatego programy pomocowe w pierwszej kolejności powinny dotyczyć tej grupy przedsiębiorstw.