Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego

15 października 2021 w formie hybrydowej miało miejsce posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Związku Rzemiosła Polskiego. W posiedzeniu wzięli udział eksperci partnerów społecznych oraz przedstawiciele administracji rządowej, w tym Pan Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Podczas posiedzenia omówiono dwa tematy: wdrożenie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Polsce oraz konsultacje projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( tzw. ustawa wdrożeniowa) .

W kwestii przygotowania Krajowego Panu Odbudowy (KPO) Minister Buda poinformował, że Komisja Europejska nie formalnych podstaw do wstrzymywania wypłat dla Polski z tego tytułu. W obliczu przedłużających się dyskusji z Komisją Europejską rząd RP planuje uruchomić program prefinansując pierwszy jego etap ze środków budżetu Państwa. Ożywioną dyskusję z partnerami społecznymi wzbudziła kwestia powołania i kompetencji Komitetu Monitorująco-Sterującego KPO, który według planów rządu będzie posiadać ograniczone kompetencje, w tym nie będzie miał realnego wpływu na decyzje ws. kryteriów wyborów projektów, co od lat jest normalną procedurą w przypadku komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne.

Odnośnie projektu ustawy wdrożeniowej partnerzy społeczni przedstawili prezentację zawierającą najważniejsze uwagi do tego dokumentu przesłane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister Buda stwierdził, że ze względu na bardzo duży zakres uwag zgłoszonych przez partnerów społecznych Departament Prawny Ministerstwa musi przeanalizować uwagi i w najbliższym czasie partnerzy społeczni otrzymają odpowiedź w tej sprawie. Partnerzy społeczni zgłosili wniosek o zorganizowanie osobnego spotkania roboczego ze stroną rządową na ten temat.