Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego

1 lutego 2023 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie miało miejsce posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

W posiedzeniu wzięli udział eksperci partnerów społecznych oraz przedstawiciele administracji rządowej, w tym Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Podczas posiedzenia omówiono stan wdrażania krajowych i regionalnych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, stan wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz stanowisko partnerów społecznych ( przyjęte 25.01.2023 w formie uchwały Rady Dialogu Społecznego) w sprawie regulaminu Komitetu Monitorującego.