Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego

4 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego  „Dialog”  w Warszawie pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego. W posiedzeniu udział wzięli Pani Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Małgorzata Jarońska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Finansów. ZRP poza przewodniczącym Zespołu reprezentowali Pan Zdzisław Śliwiński – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego i Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji w Związku Rzemiosła Polskiego.

Podczas posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 1. Warunkowość ex-ante dla polityki spójności 2021-2027:
  • stopień spełnienia przez Polskę warunków podstawowych;
  • kluczowe zastrzeżenia Komisji Europejskiej do warunków, które nadal nie są spełnione;
  • mechanizm i harmonogram dojścia do zgodności z warunkami podstawowymi;
  • wpływ warunków podstawowych na przepływ środków na lata 2021-2027 z KE – co i kiedy nam grozi, jeśli warunki nie zostaną spełnione?
 2.  Stan prac nad programami regionalnymi na lata 2021-2027, w tym informacja o negocjacjach z Komisją Europejską i terminami powołania komitetów monitorujących.
 3. Bieżąca informacja o realizacji Krajowego Planu Odbudowy, w tym informacja o spełnieniu kamieni milowych koniecznych do wypłaty I transzy środków z KE, terminie złożenia wniosku o transze oraz terminie powołania komitetu monitorujące dla KPO.
 4. Efekty konsultacji wytycznych na lata 2021-2027 dotyczących komitetów monitorujących oraz dotyczących realizacji zasady partnerstwa.