Posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

12 października br. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.  Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Jarosław Romaniuk – główny specjalista w Zespole Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pani Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej we wprowadzeniu do dyskusji, podkreśliła rosnącą wagę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, co nierozłącznie wiąże się z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wspomniała także o planie społecznej odpowiedzialności rozwoju przygotowywanym przez Premiera M. Morawieckiego oraz podkreśliła potrzebę wzmacniania postaw odpowiedzialnego rozwoju przez administrację publiczną oraz wdrażania pakietu zarządzania odpadami.

W trakcie obrad omówiono następujące tematy:

– rekomendacje zmian w prawie i praktyce mające na celu zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych oraz ścigania pracy przymusowej, wypracowane przez grupę roboczą ds. relacji z osobami świadczącymi pracę,

– przygotowanie poradnika pt. „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”, zawierający m.in. narzędzia dla biznesu, które zostaną zaprezentowane 28 października 2020 r. podczas webinarium,

– przygotowanie przewodnika dla administracji publicznej „Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność administracji”,

– zakończenie prac nad podręcznikiem „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, który wkrótce zostanie przekazany do upowszechnienia,

– przedstawienie rezultatów pracy grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności na uczelniach,

– informacja w sprawie rozpoczęcia kolejnej edycji kampanii społecznej nt. odpowiedzialnej konsumpcji, materiały informacyjne dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-konsumenckich,

– przedstawienie informacji nt. prac innych grup roboczych Zespołu i organizacji warsztatów CSR dla MŚP,

– rozpoczęcie kolejnej edycji kampanii „Odpowiedzialna konsumpcja”, w ramach której w dniach 26-30 października 2020 r. planowane jest wydarzenie „Tydzień odpowiedzialnego biznesu”: www.tydzienodpowiedzialnegobiznesu2020.csrinfo.org